Kontakt masz pytania? 600 373 166 info@przedszkole-bajlandia.pl

     PRZEDSZKOLE NA BIAŁOŁĘCE - OPŁATY JAK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM - TYLKO ZA WYŻYWIENIE

Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratora Mazowieckiego Ożarów

W dniach 28.01.2013r. - 08.02.2013r.  w przedszkolu w Ożarowie Mazowieckim odbyła się zewnętrzna ewaluacja czyli badanie jakości pracy przedszkola, zlecona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie a prowadzona przez zespół Wizytatorów ds. ewaluacji.

W trakcie ewaluacji gromadzono informacje o placówce  pochodzące z wielu źródeł:

 • ankiet i wywiadów z rodzicami, dziećmi, nauczycielami i dyrektorem przedszkola
 • obserwacji zajęć prowadzonych we wszystkich grupach
 • rozmów z osobami współpracującymi z przedszkolem - np. inspektorem ds. edukacji w gminie Ożarów Maz. panią Wiesławą Churawską, panią psycholog etc. 

W wyniku przeprowadzonego badania jakości pracy, nasze przedszkole zostało ocenione  na „B” - oznaczający wysoki stopień spełniania wymagań co odpowiada ocenie 5 w skali szkolnej  

Placówka może spełniać wymagania na pięciu poziomach od A (6) do E (2) oznaczających odpowiednio: bardzo wysoki (celujący), wysoki, średni, podstawowy i niski stopień wypełniania wymagań. 

Szczegółowe wyniki ewaluacji przeprowadzonej w naszym przedszkolu zawarte są w Raporcie, dostępnym na stronie Kuratorium: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000004731138.pdf

Badane były następujące obszary pracy przedszkola i wymagania:  

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
Wymagania: nabywanie wiadomości i umiejętności przez dzieci, aktywność dzieci, respektowanie norm społecznych

Zarządzanie  przedszkolem.                                                                                                                     Wymagania:  funkcjonowanie  współpracy w zespołach, wewnętrzny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie

Wnioski z ewaluacji:

 • nauczyiele dokonują analizy osiągnięć dzieci, a wnioski są wykorzystywane w dalszej pracy

 • kadra zachęca wychowanków do podejmowania aktywności zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami

 • wychowankowie nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności

 • dyrektor stwarza warunki pobudzające kreatywność nauczycieli, co przyczynia się do ich rozwoju

 • nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora wpływa korzystnie na funkcjonowanie placówki

 • warunki lokalowe i plac zabaw sprzyjąją właściwej pracy pedagogicznej

 • realizacja projektów edukacyjnych wzbogaca ofertę przedszkola i wspiera wszechstronny rozwój dzieci

 • prowadzona na bieżąco ewalucja wewnętrzna angażuje wszystkich nauczycieli i pracowników i wpływa na podnoszenie jakości pracy